VÍTĚZNÁ CÍRKEV
Kenneth E. HAGIN

Kniha reverenda Kennetha E. Hagina Vítězná církev: nadvláda nad všemi silami temnoty je vyčerpávající biblickou studií na téma démonologie. Reverend Hagin v ní na základě Božího Slova popisuje původ Lucifera a skutečnost, jak se satan stal bohem tohoto světa. Vysvětluje rozdíl mezi démonickým útlakem, posedlostí a obsazením a ukazuje způsoby, jakými věřící mohou otevřít satanovi přístup do svých životů.

Kniha Vítězná církev vás naučí, jak ve vašem životě prosazovat satanovu porážku a žít vítězným životem, který Bůh připravil pro všechny své děti. Porozumíme-li autoritě, která nám v Ježíši Kristu náleží, nebudeme již muset „bojovat“ o to, abychom dosáhli pozice vítězství. Jako věřící jsme totiž již nyní posazeni na nebeských místech v Kristu, vysoko nad všemi vládami a autoritami temnoty! Proto, není-li ďábel pod námi a nehledíme-li na něj z výšky, nesedíme dost vysoko! Vystupme ve své mysli výše na nebesa a kralujme spolu s Kristem z místa, které nám náleží. Naučme se stát ve své pozici vítězné církve v Kristu, která je vždy pozicí vítězství!

NÁZVY KAPITOL:
• Počátky: satan a jeho království
• Jak správně členit člověka: duch, duše a tělo
• Ďábel nebo tělesnost?
• Rozdíl mezi útlakem, posedlostí a obsazením
• Může mít křesťan démona?
• Jak jednat se zlými duchy
• Boží moudrost
• Duchovní boj: bojujete, nebo odpočíváte?
• Strhávání pevností
• Jak se správně modlit podle Božího Slova,
aby plány království temnoty byly zmařeny
• Je „služba osvobozování“ biblická?
• Biblické způsoby, jak lidem sloužit osvobozením

Vydavatel: Studio Petřina
Počet stránek: 312
Prodejní cena: 285,- kč

5ks 1354,-

10ks 2565,-

20ks 4845,-


Pro církve a při větším odběru nabízíme běžné rabaty.

 

Objednat je možno na:
info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510UKÁZKA Z KNIHY

Boží děti se nemusí snažit o to, aby byly posazeny v Kristu vysoko nad všechny vlády a autority temnoty. Nemusí se k posazení s Kristem v nebeských oblastech ani promodlit.

Nemusí se k získání tohoto postavení probít nebo se na místo vítězství v Kristu probojovávat skrze démony.

Naše posazení s Kristem v nebesích je faktem. Již k němu došlo. Toto postavení nám již bylo vydobyto Pánem Ježíšem Kristem. Nyní stačí těchto svých práv a výsad, která nám jako spoludědicům Kristovým náleží, využívat.

Jestliže Ježíš jako hlava zvítězil nad ďáblem, mělo by snad být jeho tělo (jsme-li v Kristu) méně vítězné? Rozhodně ne! Získali jsme legitimní právo požívat výhod, které plynou z našeho posazení spolu s Kristem v nebeských místech na pozici autority a vítězství, vysoko nad všemi vládami a autoritami. Pokud budeme výhody plynoucí z našeho posazení s Kristem na nebesích používat, budeme v životě vítězit! Duch Svatý se pomazanými modlitbami z listu Efezským snaží tělu Kristovu sdělit, že posazení věřících s Kristem vysoko nad oblastí temnoty je jejich legitimním dědictvím, na které mají zákonné právo.

Lidé však nebudou moci vzít užitek z toho, co jim legitimně patří díky jejich dědictví v Kristu, dokud nebudou oči jejich porozumění osvíceny, aby viděli, co jim v tomto životě skutečně náleží. Nemůžeme si přivlastnit něco, o čem ani nevíme, že nám to náleží.

Jestliže křesťané přijmou zjevení ohledně svého postavení v Kristu, přinese to ohromné změny do jejich životů. Nebudou již církví poraženou. Přijmou své místo vítězné církve, kterou Bůh plánoval od stvoření světa.

V důsledku neobnoveného myšlení se mnoho znovuzrozených lidí domnívá, že vůči ďáblu jsou bezmocní a že vždy jen prohrávají a selhávají. Myslí si: „Ďábel mě pronásleduje.“ Nebo: „Ďábel mě určitě dostane!“ Nebo: „V tomto životě nám toho moc nepatří, ale až jednou přijdeme do nebe, bude tam na nás čekat slavná budoucnost.“

Jistě, věřící mají před sebou slavnou budoucnost, na kterou se mohou těšit, protože budou navždy s Pánem. Duch Svatý však touží po tom, aby zároveň znali svou slavnou přítomnost, která jim náleží již nyní – díky jejich postavení v Kristu! Boží děti potřebují využívat všeho, co jim v Kristu náleží právě teď!

Díky našemu postavení v Kristu je Bůh silou našeho života. Žalmista si klade otázku: „Koho bych se bál?“ (Žalm 27:1) Díky Ježíšově vítězství na kříži se nemusíme bát ničeho, ani satana, démonů nebo zlých duchů...

…dalším výstřelkem „služby osvobozování“ je myšlenka, že věřící musí osvobozováním procházet opakovaně, aby mohli být skutečně osvobozeni. V Nové smlouvě není jediný příklad toho, že by Ježíš nebo první církev někdy opakovaně sloužili démonizovanému člověku.

V dnešní době ale ti, kteří se hlásí k „službě osvobozování“, mluví o tom, že musí osvobozením sloužit těm samým lidem znovu a znovu. I sami pro sebe hledají osvobození znovu a znovu.

To však není v pořádku a biblické to není vůbec. Všimněme si, že kdykoliv Ježíš nebo některý z apoštolů jednali s člověkem, který měl démona, ke zlému duchu promluvili a on odešel. Netrávili hodiny, dny nebo týdny snahou vyhánět z lidí démony.

Pokud někdo tráví hodiny a hodiny úpornou snahou vyhnat z někoho démona, znamená to, že to dělá v síle těla. Osvobození, které je vedené Duchem Svatým a probíhá v Jeho moci, přináší rychlé výsledky Jestliže jsou moderní techniky „osvobozování“ v pořádku a pocházejí skutečně od Boha, proč tedy nefungují? Proč mají stejní lidé neustále ty samé problémy a potřebují opakovaná osvobození? Proč jsou tito lidé často jen „částečně“ a musí se vracet zpátky na další osvobozovací setkání? ...