O SVOBODĚ


Někdy se zdá, že se náš život odehrává příliš rychle. Každý den přináší výzvy. V životě však také nastávají chvíle, kdy se zamýšlíme nad směřováním všech událostí a hledáme důvody někdy i závažných situací, které prožíváme ať už my, naši blízcí nebo lidé po celém světě.
Většina lidí vnímá, že jsou v životě obklopeni a chráněni „neviditelnou silou, něčím, někým...” Určitě jste již zažili situaci, kdy jste věděli, že vám bylo nějakým způsobem pomoženo. Kdy jste si nahlas či potichu řekli: „Panebože, pomoz mi…“ A pomoc odněkud přišla.

Dobrá zpráva je, že Bůh skutečně existuje, má vás rád a slyší vás.

S největší pravděpodobností vás napadá: „Kdyby Bůh existoval, nedělo by se ve světě tolik zla…“

Bůh však není ten, kdo působí zlo. Není to ani ten, kdo člověka opustil. To člověk se mu vzdálil, nechal se oklamat zlem, začal mu podléhat a chybovat. Zlo není abstraktní pojem. Snaží se na nás útočit formou špatných myšlenek, úzkostí, deprese, strachu, nemocí... Zlo je v duchovní oblasti přítomné stejně jako Bůh a již od počátku se snažilo člověka okrást o vše, co mu bylo Bohem darováno.

Poddáním se zlu se člověk Bohu odcizil a duchovně zemřel. Zlo tím získalo legální právo působit na Zemi. Přírodní katastrofy, války, nemoci, rozvody… nejsou Boží vůlí, trestem, zkouškou ani záměrem. Působí je zlo a mnohdy si za ně může člověk sám svým špatným rozhodováním.

Bůh je v Bibli popsán nádhernými slovy - láska, světlo, pravda, pokoj, lékař… Od počátku je Jeho úmyslem vytrhnout člověka z  moci zla a všeho utrpení a znovu s  ním navázat úzký, osobní vztah. Stále se snaží mluvit k  lidským srdcím, přestože na Něj mnozí ve svých životech zapomněli.
 
Pokud přemýšlíte o Bohu, je dobré vědět, kdo byl Ježíš a jakou roli v celém procesu hraje. Jestli kdy existoval někdo, kdo Boha opravdu znal, byl to On. V Bibli se píše, že Ježíš je Boží syn. Nikdy se nenechal ovlivnit zlem. Nemělo nad ním vládu. Přišel, aby ničil jeho skutky a vnesl do lidských životů víru a světlo.

Ježíš nám ukázal, jak úžasný potenciál má lidský život ve spojení s Bohem. Projevoval druhým lásku, porozumění, soucit, odpouštěl jim a uzdravoval je. Sám nikdy nebyl nemocný.

Můžete si Ho představit jako učitele, přítele, kouče a zachránce. Tím vším On totiž byl. Přišel rozbít falešné představy o Bohu a nefunkčním náboženství, které si lidé vymysleli sami a dodnes ho mylně spojují s Bohem.

Asi si kladete otázku, proč zemřel takovou smrtí, když nad Ním zlo nemělo vládu.

Ježíšův život a smrt jsou dvě odlišné věci. Svým příkladem nám ukázal, k jakému životu jsme byli stvořeni. Zemřel pro to, abychom takový život mohli žít.
Bůh věděl, že změnit danou situaci není v moci člověka. Proto na Ježíše vložil trest za každou chybu, které jsme se kdy dopustili. Každá chyba něco stojí a v konečném důsledku vždy vede k odcizení od Boha. Právě tyto chyby a jejich následky, včetně nemocí, Bůh vložil z lásky k lidem na Ježíše.

A Ježíš nás tak miloval, že to vše kvůli nám na kříži podstoupil a zaplatil.

Bůh už pro člověka v  tuto chvíli víc udělat nemůže. Skrze Ježíše nám však nabízí odpuštění a možnost opět vstoupit do plného vztahu s  Ním.

To vše má jednu důležitou podmínku. Jsme to my, na kom je nyní řada vykročit směrem k Bohu. Bůh už skrze Ježíše svůj krok k nám udělal. Stačí se ztišit a upřímně vyznat, že litujeme svých chyb a ze srdce poděkovat Ježíši za to, co pro nás udělal. Můžete požádat Boha, aby se vám dal poznat, obnovil vaše srdce a navrátil vás do vztahu s Ním. Nebojte se s  Ním mluvit normálně, vlastními slovy. Jestliže nevíte, jak na to, mohou vám pomoci tyto věty:

„Pane Ježíši, toužím se ve svém srdci setkat s  Bohem. Věřím, že jsi zemřel, abych mohl žít nový život ve spojení s  Ním. Vím, že jsem ve svém životě udělal chyby. Lituji jich. Děkuji Ti, že Tvoje láska ke mně je větší než jakékoli moje selhání nebo nedostatky. Přijímám jejich odpuštění. Nechci stát na straně zla, ale dobra. Staň se, prosím, mým přítelem a Pánem mého života. Toužím s Tebou navázat osobní vztah a prožívat Tvoji lásku. Nauč mě prosím vše, co potřebuji k naplněnému a kvalitnímu životu. Děkuji Ti.“

U člověka, který upřímně naváže vztah s  Bohem, dochází k  proměně srdce. Bible o něm říká, že se jeho duch znovu narodil. Na duchovní úrovni je tak skrze Ducha Svatého s  Bohem plně propojen. Získává identitu Božího dítěte i autoritu nad zlem a nemocemi, stejnou jakou má Ježíš.
Zůstává-li nadále ve spojení s  Bohem, začíná se tato proměna postupně projevovat i na úrovni myšlení a vůle. Když s  Ním budete komunikovat a necháte ho promlouvat ke svému srdci, naučíte se od Něj přijímat odpovědi a prožívat skutečné doteky Jeho nepodmíněné lásky.

Začtěte se do láskyplného dopisu od vašeho Otce, do Bible. Pomůže vám porozumět, kým jste se stali. Naleznete v ní moudrost a radu pro řešení každé životní situace. Bůh k vám skrze ni bude promlouvat.
Abyste porozuměli hloubce Ježíšova života a tomu, co pro vás na kříži vykonal, vezměte nejprve do ruky Nový zákon. Pro začátek doporučujeme číst například Janovo evangelium a list Jakubův.


Bůh miluje lidi. Miluje každého člověka, kterého stvořil a upřímně mu na každém z nás záleží. Touží po plném, osobním vztahu s člověkem, tak jako lidé touží mít hluboké, krásné vztahy mezi sebou. Chce, abychom věděli, jakou máme hodnotu a jak cenní jsme. Váš život má smysl a záleží na něm. Vztah s Bohem není o filozofii, náboženství, teologii, naukách a doktrínách.

Je o Jeho přítomnosti v životě člověka, o uzdravení těla a duše.

Nechte si od Boha říct, jak moc vás miluje.

Pokud budete potřebovat, rádi vám v prvních kontaktech s Bohem pomůžeme.
Kontaktujte nás také, pokud si přejete modlitební podporu za uzdravení.

Těšíme se.

info@rekyzivota.cz