Křest Duchem Svatým
Křest Duchem Svatým je zásadní krok v rámci počátečního růstu znovuzrozeného člověka. Doplňuje trojici křtů zachycenou v Nové smlouvě Bible. (Druhými dvěma křty jsou křest Znovuzrození (Římanům 10:9-11) a Vodní křest (Skutky 8:36-38). Po absolvování křtu Duchem Svatým je křesťan vyzbrojen silnějšími projevy Boží moci, které jsou popsány v 1. Korintským 12. Mezi nejdůležitější z nich patří schopnost modlit se v jazycích, uzdravování nemocí, prorokování, větší schopnost věřit Bohu, slova poznání a slova moudrosti od Ducha Svatého. O lepším vyzbrojení Boží mocí mluvil i Ježíš, když své učedníky instruoval, jak křest v Duchu Svatém přijmout. Bylo to v době, kdy byl vzkříšen z mrtvých a loučil se se svými učedníky při svém odchodu do nebe. Jeho přítomnost a práci na zemi měl vystřídat právě Duch Svatý v prvních křesťanech. O 40 dnů později na den Letnic byli učedníci pokřtěni Duchem Svatým, začali mluvit novými jazyky a sloužit lidem skrze dary Ducha Svatého (1. Korintským 12).

Biblický základ
Jan Křtitel říkal svým učedníkům, že brzy přijde Ježíš, který je bude křtít Duchem Svatým a ohněm: Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. (Matouš 3:11)

Po svém ukřižování a vzkříšení dal Ježíš svým učedníkům ohledně křtu v Duchu Svatém další instrukce. Nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma a počkali na vyplnění Božího zaslíbení, o kterém je již během jeho tříleté služby vyučoval, řekl jim: „neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém.“ (Skutky 1:4-5) Na den letnic bylo tehdy Duchem Svatým v jeden moment pokřtěno 120 učedníků. Při tomto křtu se poprvé projevil dar mluvení jazyky.

Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Skutky 2:1)

V dalších kapitolách skutků a následných epištol můžeme najít mnoho dalších míst  popisujících křest v Duchu Svatém s průvodním jevem mluvení v jazycích (Skutky 19:6, Skutky 10:46, Skutky 2:4, 1. Korintským 14:5). Doporučuji si proto tyto texty podrobně prostudovat. Ve Skutcích 10 je pak popsán křest v Duchu Svatém, který se Bůh rozhodl vykonat na prvních pohanech (do tohoto momentu první učedníci kázali evangelium pouze židům). Všimněte si, že zde také pohané začali po křtu v Duchu mluvit jinými jazyky aniž by na ně apoštol Petr vložil ruce. Duch Svatý na ně sestoupil sám během kázání evangelia.

Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. (Skutky 10:44)

Jak přijmout křest v Duchu Svatém?
Prvním krokem je prostudovat si související místa Písma a uvěřit Bohu, že pro nás křest v Duchu Svatém připravil.
Druhým krokem je jednoduchá modlitba:

„Pane Ježíši, prosím pokřti mě Duchem Svatým a ohněm. Prosím vylij na mě svého Ducha v plnosti, jak říká Písmo. Děkuji, amen.“ Tuto modlitbu se potřebujeme modlit ve víře. Tzn. že během modlitby musíme skutečně věřit, že nás Ježíš chce pokřtít Duchem Svatým s projevy mluvení jazyky. O křest v Duchu Svatém můžeme také poprosit znovuzrozené křesťany, kteří s tímto křtem a modlitbou v jazycích mají zkušenosti. Tito služebníci na nás položí ruce a křtem v Duchu Svatém nás provedou. Osobně znám lidi, kteří křest v Duchu Svatém přijali od starších služebníků, během vzkládání rukou a modliteb v církvi. Znám však také lidi, kteří křest v Duchu s mluvením jazyky přijali na základě studia Písma a osobní modlitby k Bohu. Řadu lidí jsem viděl přijmout křest Duchem Svatým přímo na ulici po jejich znovuzrození s pomocí evangelisty. Tyto zkušenosti potvrzuje Písmo, ve kterém také vidíme několik způsobů křtu v Duchu Svatém. Občas se mě lidé ptají, v jakém pořadí má být proveden křest Duchem Svatým a vodní křest. Písmo popisuje obě možné varianty, proto jejich pořadí důležité není.

Třetím nezbytným krokem je otevřít ústa a začít mluvit z Ducha Svatého.
Duch Svatý při křtu v Duchu Svatém naplní naše ústa novými nesrozumitelnými slovy (mluvení v jazycích). Tato slova nejsou z naší hlavy, ale vycházejí přímo z našeho Ducha. Dává nám je promlouvat Duch Svatý. Aby to fungovalo, potřebujeme přestat přemýšlet hlavou, které celý proces připadá nenormální a jednoduše otevřít a vydat svá ústa, aby do nich mohl Duch Svatý vložit nové slabiky. Občas lidé začnou opakovat jednoduché slabiky a mluvení v jazycích se později rozvine do jednotlivých slov a vět. Je to podobné jako když se učí mluvit malé dítě. U dětí se jednotlivé slabiky postupně rozvinou ve slova a později ve věty. Čím více člověk v jazycích mluví, tím více se rozvinou. Zřídka se také stává, že se člověku jazyky rozeběhnou až v následujících dnech po křtu. Znám služebníka, který začal mluvit v jazycích, když se po křtu v Duchu na ulici rozeběhl na autobus. Zřejmě přestal v ten moment rozumem blokovat práci Ducha Svatého v jeho duchu a ústech.
 
Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. (
1. Korintským 14:14)
Chci abyste všichni mluvili jazyky… 39 A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. (Apoštol Pavel -
1. Korintským 14:5)
Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém… (
Juda 1:20)
Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! To (Ježíš) řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.
(Jan 7:38)

Modlitba v jazycích

Mnoho služebníků považuje modlitbu v jazycích za vstupní bránu do rozfungování ostatních projevů Ducha. Ze své zkušenosti mohu říct, že tomu tak skutečně je. Modlitba v jazycích mě vždy nabije Boží mocí, dává mi nadpřirozenou moudrost k řešení složitých situací, se kterými se potkávám. Ve službě druhým mi otevírá dar slova poznání a moudrosti, čímž se služba stává o mnoho efektivnější. Bez modlitby v jazycích si vůbec nedovedu křesťanský život představit.

Daniel Petřina

Více o mluvení v jazycích naleznete zde.