VĚČNÝ ŽIVOT

 

Co je to smysluplný život?

Kytka, když kvete. Člověk, když je šťastný, raduje se, dává a miluje každý den. Ví, že je milován Stvořitelem. Má ve svém srdci pokoj a přináší tento pokoj, radost i lásku svému okolí. Umí obhospodařovat smysluplné vztahy s druhými lidmi. Vládne ve svém životě nad svými emocemi, strachem, nemocemi a špatnými okolnostmi. Dokáže smysluplně pomáhat svému okolí.

Co je to život „na bačkoru"?

Když člověk s vypětím všech sil přežívá. Když má neustále depresi, špatné myšlení o sobě i o druhých lidech. Když není svobodný, cítí se nemilován a ubližuje lidem ve svém své okolí. Žije pod vládou svých emocí, strachu, nemocí a špatných okolností. Zameřen na sebe je neschopen pomáhat svému okolí.

V Janovi 10:10 Ježíš říká, proč přišel na tuto zemi: …přišel jsem, abyste měli život a měli ho v plnosti. Každý člověk touží po opravdovém, plném a smysluplném životě. Řecké slovo "zoe" v tomto verši je překládáno jako "Boží druh života". Je použito i v následujícím verši: Jan 3:14  Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka (Ježíš), aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Jan 1:4 říká: V něm [v Bohu a v Kristu] byl život a ten život byl světlem lidí. V této kapitole Bible je Kristus popisován jako život a světlo poslané lidem, aby nalezli správnou cestu života.

Proč všichni lidé nezáří jak rozkvetlé jarní květy?

Proč máme na zemi trápení, deprese, špatné vztahy, války, nemoci…? Všechny zlé věci okolo nás jsou aktivitou smrti, kterou Bible staví do protikladu k principu Božího života. Každá kytka potřebuje k úspěšnému životu dobrou půdu, vláhu a živiny. Člověk se od dobrého zdroje - láskyplného Boha odřízl skrze hřích. A to celou třetinou své bytosti - svým duchem. Človek se skládá ze tří složek - ducha, duše a těla. Skrze svého ducha komunikujeme s Bohem. Více o duchu, duši a těle naleznete zde. Smrt vstoupila do života lidí skrze hřích a hříšná přirozenost člověka zatvrdila jejich srdce. Kristus přišel aby nadvládu smrti porazil v životě každého, kdo v Něj uvěří.

Efezským 4:17  Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit [apoštol Pavel]. Skrze hřích člověk padl a neumí se sám vymanit ze své hříšné přirozenosti. Kristus přišel, aby nás k tomu uschopnil. Svoji smrtí zaplatil cenu za náš hřích a skrze Něj je možné znovu obdržet Boží přirozenost a žít Boží druh života v nadvládě nad aktivitou smrti.

Římanům 6:23  Neboť odplatou za hřích je smrt [Boží duchovní přirozenosti], ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu. Bůh nás miluje přestože jsme zhřešili. Dokázal to, když za nás poslal na kříž svého Syna Ježíše, aby nás z moci hříchu vykoupil svoji vlastní krví. 2. Timoteovi 1:9  … [Kristus] nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy, a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost.

Jak přijmout od Boha věčný život?

Znovu se narodit v duchu a stát se NOVÝM STVOŘENÍM. 2. Korintským 5:17,18  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny…

NOVÝM STVOŘENÍM se staneme takto:

    1. uznáme svojí hříšnou přirozenost
    2. uvědomíme si, že nás Bůh přes naše chyby miluje
    3. poprosíme Boha o odpuštění a přijmeme od něj vírou odpuštění všech našich učiněných chyb
    4. požádáme Krista aby přišel do našeho srdce jako Pán a Zachránce

Můžete se nahlas modlit například takto:

„Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi můj Zachránce. Věřím, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a nemoci
a že Tě Bůh po třech dnech vzkřísil z mrtvých. Vyznávám Ti, že jsem dělal v životě chyby ...  a přijímám
právě teď jejich odpuštění skrze Tvoji smrt na kříži. Díky, že jsi místo mě odpykal jejich odplatu. Vyznávám Tě jako Pána a Zachránce mého života. Přijď a žij prosím v mém srdci a zjev mi prosím Tvoji lásku ke mně. Děkuji Ti.“

Pokud jste se modlili upřímně, právě v tuto chvíli Bůh znovuzrodil Vašeho ducha. Obdrželi jste od Něj novou Boží přirozenost a Duch Svatý (Bůh) bude žít ve Vašem právě znovuzrozeném duchu. Můžete s Ním začít hovořit (modlit se), můžete začít číst Bibli - Jeho životadárné Slovo. Na těchto stránkách naleznete další materiály, jak s Bohem začít smysluplně komunikovat. Můžete nás také kontaktovat a bude pro nás radost Vám v dalším kontaktu s milujícím Bohem pomoci, protože to opravdu stojí za to.

Jan 5:24  Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Římanům 10:9-11 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.