Duch Svatý
Duch Svatý je Bůh žijící ve znovuzrozeném člověku. Bible ho popisuje jako přítele, rádce, pomocníka a vykonavatele Boží moci. Při znovuzrození je lidský duch obnoven a vstoupí do něj Duch Boží. Je před námi úplně nová realita života. Už nemusíme Boha hledat někde daleko. Od tohoto momentu může žít přímo v nás. V době Nové smlouvy již Bůh nepřebývá v kamenných stavbách, ale přímo uvnitř těla znovuzrozeného člověka.
Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. (Jan 14:26) …vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, nejste sami svoji… (1. Korintským 6:19)

Duch Svatý nás chce vést
Jako každý dobrý otec zůstává k dispozici svým dětem, stejně tak Bůh Otec poslal Ducha Svatého, aby přebýval ve znovuzrozených lidech. Pokud se s ním naučíme spolupracovat, povede nás do vítězného vyřešení každé situace, se kterou se v životě potkáme.
Nebo kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. (Římanům 8:14)
Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Nám to však Bůh zjevil skrze svého Ducha… My jsme ovšem nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám bylo od Boha darováno. (1. Korintským 2:9-10,12)

Život není jen o nás samých. Duch Svatý nás povede do smysluplné komunikace s druhými lidmi a do efektivní pomoci potřebným v našem okolí. Život pod jeho vedením je skutečným dobrodružstvím, které se nedá srovnat s ničím lepším.☺︎

Duch Svatý je vykonavatel Boží moci na zemi
Duch Svatý není jen moudrý rádce, on je také vykonavatelem Boží moci, která se projevuje skrze věřícího člověka - uzdravováním nemocí, působením mocných činů, hmatatelným pomazáním (projevem Boží moci), nadpřirozenou vírou…
Jsou rozličné dary, ale tentýž Duch,  jsou rozličné služby, ale tentýž Pán a jsou rozličná působení, ale Bůh, který to všechno ve všech působí, je tentýž. A tak je každému dáván projev Ducha k užitku: jednomu je totiž skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému pak slovo poznání podle téhož Ducha, dalšímu víra v témž Duchu a jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu,  jinému pak činění zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému rozličné druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch... (1. Korintským 12:4-11)
Úžasné je zde slovo ve verši 7 „každému“. Ano, Duch Svatý se chce mocně projevovat skrze každého věřícího, to znamená, že i skrze vás. Proto Ježíš prohlásil: Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, skutky, které dělám já, bude dělat i on; a bude dělat větší skutky než tyto, neboť já jdu ke svému Otci. (Jan 14:12)
Na těchto stránkách najdete dostatek materiálu, který Vás naučí, jak vstoupit do služby lidem v moci Ducha Svatého. Dobrá zpráva je, že Bůh nikdy nezamýšlel, abychom druhým lidem sloužili sami. Boží plán zachycený v Bibli je naše společná služba s Bohem - mocí Ducha Svatého v nás. Jak to funguje, se můžeme učit na příkladech Ježíše a jeho učedníků, zachycených v Nové smlouvě. Uvnitř ducha znovuzrozeného člověka je přítomno výše vypsaných 9 darů Ducha Svatého. (1. Korintským 12:4-11) Do jejich praktického používání vstoupíme vírou. To znamená, že nejprve z Božího Slova v Bibli přijmeme fakt o jejich existenci a prostudujeme si verše, ve kterých je popsáno jejich používání. Pak poprosíme Boha, aby nám je pomohl prakticky rozvíjet. Projevy Ducha Svatého nám Bůh daroval především pro službu druhým lidem. Posledním a nezbytným krokem tedy bude začít projevy Ducha Svatého ve službě druhým používat.

Komunikace s Duchem Svatým

Naučit se komunikovat s Duchem Svatým představuje postupný proces vzájemného poznávání. Jeho hlas můžeme po našem znovuzrození přirovnat ke zcitlivělému hlasu lidského svědomí. Jeho hlas je láskyplný, vždy nás povzbudí a jím navrhovaná řešení pozvednou naše srdce ke správné akci. Na Ducha Svatého se napojujeme skrze studium Božího Slova v Bibli, skrze modlitbu v jazycích a skrze praktickou komunikaci s ním. Dobrá zpráva je, že žije přímo v nás, můžeme ho tedy poznávat po celý den, ať už děláme cokoliv. Jeho hlas je jiný než hlas lidské duše nebo lidského těla. Pro orientaci v hlasech ducha, duše a těla doporučujeme prostudovat článek Duch, duše a tělo.
Správně slyšet jeho hlas je potřeba natrénovat. Na světě je přítomno více hlasů, než jen hlas Ducha Svatého. Abychom rozlišili, jestli informace pochází od Ducha Svatého, potřebujeme znát Bibli. Duch Svatý (autor Bible) nám nikdy neřekne nic, co by s ní nebylo v souladu. (Jan 6:63) Dovolte Duchu Svatému, aby Jeho mocí vykonal důležité změny ve vašem životě. Duch Svatý vás touží osvobodit, naučit vás novému svobodnějšímu způsobu života a jak pomáhat druhým. Vše za pomoci jednoduchých instrukcí a často i nadpřirozených projevů jeho moci.
Můžeme se ho ptát na konkrétní věci. Pokud budeme ve svém duchu, tzn. ve svém srdci, naslouchat, on bude věrně odpovídat a skrze jeho odpovědi prožijeme láskyplné doteky milujícího Boha žijícího v nás.

Daniel Petřina