Pochopení „Nového stvoření“ je zásadní pro napojení se na plný potenciál křesťanství tak, jak je zachyceno v Bibli. V celé Nové smlouvě můžeme pozorovat nádherné výsledky, které plynou ze správné aplikace Nového stvoření do života prvních křesťanů.
Po svém znovuzrození se člověk stává úplně novou bytostí. K této zásadní změně dochází uvnitř lidského ducha. Podrobně popsaný rozdíl mezi duchem, duší a tělem člověka naleznete zde. Pokud člověk pochopí, že se jeho duch znovu narodil, umožní mu to vstoupit do mnohem svobodnější dimenze života. Naučí se žít "život z ducha”, který nepodléhá diktátu těla (tělesných pocitů) ani duše člověka (špatných myšlenek a negativních emocí) ani zlé vládě druhých lidí nebo nepříznivých životních okolností.

Ten Pán (Bůh) je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. (2. Korintským 3:17)

Jak se staneme Novým stvořením v Kristu?

Tuto úchvatnou proměnu popisuje 3. kapitola Janova evangelia. Než budeme pokračovat, doporučujeme si tyto verše přečíst (Jan 3:2-21). Ježíš zde Nikodémovi říká: "nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království". V pátém verši specifikuje, že nejde o fyzické narození, ale o narození z vody a z ducha. Váš duch se znovu narodí, když:

1. ve svém srdci přijmete od Boha, kým je Ježíš Kristus a co pro vás svojí smrtí na kříži vykonal
2. a upřímně Bohu vyjádříte tuto víru svými ústy.

V tento moment se Boží mocí uvnitř vašeho ducha stane ten největší zázrak v novodobé historii. Váš duch se znovu narodí. Římanům 10:9 říká: ”Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.'”

Bible popisuje Ježíše jako zachránce, který svojí smrtí na kříži zaplatil trest za naše provinění, která způsobila umrtvení lidského ducha. Pokud však člověk pozná Boží dobrotu a odmítne svojí hříšnou podstatu a modlí se modlitbu spasení, jeho duch bude znovu obnoven. Člověk se stává zbrusu NOVÝM STVOŘENÍM. Více iinformací o modlitbě spasení naleznete zde.

Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. (2. Korintským 5:17)
On nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna. (
Koloským 1:13)

Co to pro nás znamená?

1. Bůh může znovu žít v lidské bytosti
Bible říká, že v tomto momentu je v našem duchu "všechno nové". Nezůstalo tam tedy vůbec nic starého. Náš duch je zbrusu obnoven jako malé miminko. Díky tomuto očištění v nás může od této chvíle přebývat Duch Boží!

Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.‘ (Matouš 1:23) Od momentu našeho znovuzrození může být Bůh opět "s námi". Ještě lépe řečeno "v nás", jak o tom mluví Koloským 1:27: "bohatství slavného tajemství mezi pohany je Kristus ve vás, ta naděje slávy." O Duchu Svatém v nás mluví i verš Efezským 1:14: „V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví…“

2. Obdržíme novou identitu Božího dítěte

Bible mluví o znovuzrozeném věřícím jako o Božím dítěti. Na jiném místě jako o králi a knězi. Skrze přijetí Krista dostáváme úplně novou identitu a stáváme se součástí Boží rodiny. Víme, že nás Bůh miluje a víme také, že nás vyzbrojil autoritou Krista, který v nás přebývá. V této autoritě se můžeme úspěšně postavit všemu zlému, co se nám a lidem v našem okolí postaví do cesty. Tyto pravdy o Novém stvoření poznáme z Božího Slova v Nové smlouvě a skrze jejich praktické používání v každodenním životě zjistíme jak výborně fungují.

Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi… (1. Jan 3:1)
Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky (znamenité vlastnosti) toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1. Petrův 2:9)

3. Bůh nás chce vést Duchem Božím, který v nás přebývá
Duch Svatý nás chce nadpřirozeně vést v každou chvíli našeho života. Charakterizovat se dá jako úchvatný přítel, společník a rádce, nemanipulativní a laskavý. Na zemi neznám lepšího a silnějšího partnera. Jeho slova vždy povzbudí a ukáží správný směr. Když jsem se ho učil poslouchat, vždy jsem při zpětném pohledu viděl, jak přesné vhledy mi nabízel.

Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! (Římanům 8:14)
Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha.
(Římanům 8:1)
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha… A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval.
(1. Korintským 2:9,10,12)

Úkol Ducha Svatého je osvobodit nás od starého omezujícího způsobu života a naučit nás novým jednodušším cestám - nežít již pod zlou vládou druhých lidí, okolností, strachu a špatných pocitů. Duch Svatý přišel, aby nám zjevoval Boží bezpodmínečnou lásku. Jako Nová stvoření můžeme sice prožívat špatné pocity nebo okolnosti, avšak oheň Ducha Svatého v našem duchu stále hoří a je vždy připraven nám pomoci, když se na něj obrátíme.

Abychom si byli jisti, že nás vede Duch Svatý, potřebujeme znát Bibli. Duch Svatý, který je jejím autorem, nás nikdy nepovede mimo principy, které by s ní nebyly v souladu. Jeho hlas je tedy nejlépe poznávat zároveň se studiem Nové smlouvy v Bibli. Bůh nás nikdy nevede skrze naše pocity (duši) ani skrze vnější okolí, protože přebývá přímo v našem znovuzrozeném duchu.

Někdy se stane, že jsme si vědomi více vlastního těla, pocitů duše nebo vnějších okolností. Pak se potřebujeme na Ducha Svatého v nás více napojit. Nejlépe to funguje skrze modlitbu v jazycích a pokojné studium Božího Slova v Nové smlouvě.

4. Duch Svatý v nás je vykonavatelem Boží moci na zemi
Duch Svatý není jen dobrý přítel a rádce, ale především vykonavatelem Boží vůle na zemi.

přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. (Skutky 1:6) Nakonec, moji bratři posilujte se v Pánu a v převaze Jeho síly. (Efezským 6:10)
Proto mohl o nás 
Ježíš směle prohlásit: "Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci." (Jan 14:12) Jak používat moc Ducha Svatého v nás, nastudujeme nejlépe v Nové smlouvě. Bible podrobně popisuje mnoho případů, kdy první křesťané uzdravovali nemoci a používali další projevy Ducha Svatého ve službě druhým lidem. Pro efektivní funkci duchovních darů je potřeba přijmout od Ježíše křest v duchu, což je další oddělená zkušenost po našem znovuzrození. Nová smlouva popisuje celkem tři druhy křtu - znovuzrození (které je vždy první), křest duchem a vodní křest, jejichž pořadí je v Bibli různé.

Daniel Petřina

Pro podrobnější studium Nového stvoření a projevů Ducha Svatého doporučujeme vyučování od Curryho Blaka - Nový člověk, které si můžete pustit zde.

Další informace o Novém stvoření naleznete také na www.nove-stvoreni.cz, kde doporučujeme především kázání Dana Mohlera.