Nová motivace správně konat

Rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou je v odlišném způsobu, kterým Bůh motivuje lidské srdce správně konat.

Byli jsme učiněni spravedlivými

Pod Starou smlouvou Bůh žehnal lidem na základě jejich dobrých skutků - lidé se stávali spravedlivými splněním požadavků Starého zákona (Římanům 10:5). Pod Novou smlouvou vše funguje zcela obráceně. Bible říká, že Ježíš Kristus za nás naplnil požadavky Zákona a my jsme díky tomu byli učiněni spravedlivými (Římanům 3:24). Nebylo to na základě našich skutků, ale na základě skutků Ježíše Krista. On za nás naplnil Zákon (nezhřešil) a nadto později na kříži zaplatil trest za naše hříchy. Naše spravedlnost pod Novou smlouvou je tedy darem, který od Boha přijímáme vírou.

Pojďte se mnou nahlas prohlásit:

"Jsem Bohem učiněn Boží spravedlností v Kristu. Mám odpuštěný hřích, jsem postaven svatý a bez poskvrny před Boží tváří v lásce (Efezským 1:4). Díky Ježíši mám volný přístup k Bohu. Bůh mě učinil způsobilým k účasti na podílu svatých ve světle (Koloským 1:12). Toto vše není závislé na počtu mých dobrých skutků, ale pouze na tom, co udělal Ježíš. (Efezským 2:1,4)."

Zdá se Vám to příliš jednoduché? Je možné, že se ve vás v tuto chvíli něco bouří. Pokud tomu tak je, doporučuji prostudovat knihy Galatským, Židům a Římanům, kde je řešen rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Novosmluvní myšlení je od Starosmluvního velmi odlišné. Ke změně svého starého způsobu myšlení na novosmluvní budete potřebovat víru. Bude vám připadat "divné" přijmout, že jste v Kristu učiněni spravedlivými a není to na základě vašich dobrých skutků, ale na základě skutků Krista. Okolní svět i většina církví totiž bohužel fungují na základě starosmluvního způsobu myšlení "oko za oko", "zub za zub", proto nám přijde "normální". Ježíš však přinesl revoluci, přišel nás osvobodit od pout hříchu. Víra ke změně našeho myšlení na novosmluvní povstane v našich srdcích, když budeme spolu s Duchem Svatým podrobně studovat Boží Slovo v Nové smlouvě.

Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. (Římanům 10:17)

Důsledek přijetí milosti - změna srdce

Novosmluvní milost je dar. Pokud ji vírou od Boha přijmeme, změní to naše srdce. Představte si, že by vám někdo daroval nový mercedes, budete se k němu chovat zle? Určitě ne. Stejně tak to v našem srdci zafunguje, pokud pochopíme a přijmeme od Boha novosmluvní milost. Bible říká, že: Boží dobrota nás vede ku pokání (Římanům 2:4). A "...je dobré mít srdce upevňované milostí" (Židům 13:9). Člověk, který po svém obrácení činí zlé skutky, buďto ještě nepochopil, kým byl v Kristu učiněn, anebo není ještě spasen - nepřijal do svého srdce hojnost milosti a darované spravedlnosti.

My milujeme, neboť on (Ježíš) první miloval nás. (1. Jan 4:19)

Moc k vládě nad hříchem

Pod Novou smlouvou tedy moc k vládě nad hříchem nevychází z toho, jak jsem já dobrý, ale z toho jak je ke mně dobrý Bůh. A to je naprosto zásadní rozdíl! Mnozí lidé tento rozdíl nechápou a zůstávají tak pod Starou smlouvou, svázáni svými schopnostmi činit dobré věci. Skrze svoji nedostatečnost se bojí Boha, nenapojí se na Boží moc a žijí své životy pouze ve vlastní síle. Mají z Boha strach, protože si jsou vědomi svých chyb. Bůh jim však v Kristu již všechny chyby odpustil.

O lidech, kteří nejsou svobodní a zůstávají ve svém myšlení pod Starou smlouvou, mluví Pavel takto: „Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost (své dobré skutky), nepodřídili se spravedlnosti Boží (nepřijali od Boha milost)" (Římanům 10:3). Apoštol Pavel je proti jakémukoli učení, které říká, že si musíme svou vlastní spravedlnost zasloužit!

Nová identita

Bůh nás v Kristu učinil svými syny (Efezským 2:19, 1. Jan 3:1). Díky Ježíšovu dílu kříže nás očistil od hříchu a postavil po svém boku spravedlivé a svaté (Efezským 2:4-6). Naše nová identita již není závislá na našem výkonu. To je naprosto ohromné! Toto vědomí lásky a úcty od samého Stvořitele vypůsobí v našem srdci svobodu a radost. Svobodu k radostnému běhu a činění dobrých skutků každý den. Ne protože bychom museli, ale protože můžeme. Jsme totiž milováni.

A) Pokud se budeme zaměřovat na vlastní hřích a naši neschopnost se z něho vymanit. Logicky budeme hřešit a zůstávat pod nadvládou hříchu.
B) Pokud však zůstaneme zaměřeni na to, že jsme díky Kristu byli učiněni Boží spravedlností - budeme konat spravedlnost - dobré skutky.

Vládnout v životě

Nová smlouva odstraňuje ohromné limity v lidském srdci. Římanům 5:17 říká, že: "Ti kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě..."

Pojďte tedy spolu se mnou od Boha přijmout hojnost milosti a darované spravedlnosti. Pojďte přijmout svoji novou identitu v Kristu a běžet každý den radostný běh motivovaný Boží láskou k nám.

Daniel Petřina